Mes naudojame slapukus, kad pagerintume Jūsų patirtį mūsų svetainėje.

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie saugomi Jūsų įrenginyje, siekiant padėti mums gerinti svetainės veikimą ir funkcionalumą.

Naudodamiesi mūsų svetaine, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu pagal mūsų privatumo politiką. Galite tvarkyti savo slapukų nustatymus ir pageidavimus naršyklėje. Atkreipkite dėmesį, kad slapukų išjungimas gali teigiamai paveikti svetainės funkcionalumą.

Norėdami gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, tikslus ir šalis, su kuriomis duomenys dalijasi, susisiekite su duomenų valdytoju.

 

Duomenų valdytojas

Duomenų rinkimo tipai

Valdytojas nepateikia asmens duomenų tipų sąrašo.

Išsamūs duomenys apie kiekvieno rinkimo tipo asmens duomenis pateikiami atskirose šios privatumo politikos skyriuose arba pateikiant konkrečius paaiškinimo tekstus prieš renkant duomenis.

Asmens duomenis gali savanoriškai pateikti vartotojas arba, naudojimo duomenų atveju, jie gali būti renkami automatiškai naudojant šią programą.

Jeigu nenurodyta kitaip, visi šios programos reikalaujami duomenys yra būtini ir jų nepateikimas gali padaryti neįmanoma šiai programai teikti savo paslaugas. Atvejais, kai ši programa aiškiai nurodo, kad kai kurie duomenys nėra būtini, vartotojai gali nesuteikti šių duomenų be pasekmių paslaugos prieinamumui ar funkcionalumui.

Vartotojai, kurie nežino, kurie asmens duomenys yra būtini, kviečiami susisiekti su valdytoju.

Bet koks slapukų naudojimas – ar kitų sekimo įrankių naudojimas – šioje programoje ar trečiųjų šalių paslaugų, naudojamų šioje programoje, savininkų, tarnauja suteikti paslaugą, reikalaujamą vartotojo, be kitų šiame dokumente aprašytų tikslų ir, jei galima, slapukų politikoje.

Vartotojai atsako už bet kokius trečiųjų šalių asmens duomenis, gautus, skelbtus ar dalijamus per šią programą, ir patvirtina, kad jie turi trečiosios šalies sutikimą pateikti duomenis valdytojui.

 

Duomenų apdorojimo būdas ir vieta

Duomenų apdorojimo metodai

Valdytojas imasi tinkamų saugumo priemonių, kad būtų išvengta neteisėto prieigos, atskleidimo, modifikavimo ar neteisėto duomenų sunaikinimo.

Duomenų apdorojimas atliekamas naudojant kompiuterius ir/ar IT įgalintus įrankius, laikantis organizacinių procedūrų ir būdų, tiesiogiai susijusių su nurodytais tikslais. Be valdytojo, tam tikrais atvejais duomenys gali būti prieinami tam tikrų tipų asmenims, atsakingiems už šios programos veikimą (administracija, pardavimai, rinkodara, teisinis, sistemos administravimas) ar išorinėms šalims (pvz., trečiųjų šalių techninių paslaugų teikėjams, pašto nešiotojams, talpinimo teikėjams, IT įmonėms, komunikacijų agentūroms), jei reikia, paskirtiems duomenų tvarkytojais valdytojo. Atnaujintą šių šalių sąrašą bet kada gali užklausti valdytojas.

Duomenų apdorojimo teisinis pagrindas

Valdytojas gali apdoroti vartotojų asmens duomenis, jei taikoma viena iš šių sąlygų:

 • Vartotojai davė sutikimą vienam ar keliems konkrečiam tikslui. Pastaba: pagal kai kuriuos įstatymus valdytojas gali būti leidžiamas apdoroti asmens duomenis, kol vartotojas neatsisako tokio apdorojimo („atsisakymo”), nesiremiant sutikimu ar bet kuriuo kitu šių teisinių pagrindų. Tačiau tai netaikoma, kai asmens duomenų apdorojimas yra reglamentuojamas Europos duomenų apsaugos įstatymais;
 • Duomenų teikimas yra būtinas norint įvykdyti sutartį su Vartotoju ir (arba) bet kokius ikisutartinius įsipareigojimus;
 • Tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi teisinės prievolės, kuri yra taikoma Savininkui;
 • Tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama siekiant viešųjų interesų arba vykdant Savininkui suteiktus oficialius įgaliojimus;
 • Tvarkyti būtina siekiant teisėtų interesų, kurių siekia Savininkas arba trečioji šalis.

Bet kokiu atveju valdytojas mielai padės aiškinti konkrečią teisinę apdorojimo pagrindą, ypač nurodant, ar asmens duomenų pateikimas yra įstatyminis ar sutartinis reikalavimas, ar būtinas sutarties sudarymui.

Vieta

Duomenys apdoroti valdytojo veiklos biuruose ir bet kuriose kitose vietose, kuriose yra su apdorojimu susijusios šalys.

Priklausomai nuo vartotojo buvimo vietos, duomenų perdavimas gali reikšti vartotojo duomenų perdavimą į kitą šalį nei jo pačio. Norėdami sužinoti daugiau apie tokių perduotų duomenų apdorojimo vietą, vartotojai gali patikrinti skyrių, kuriame pateikiama informacija apie asmens duomenų apdorojimą.

Vartotojai taip pat turi teisę sužinoti teisinį duomenų perdavimo pagrindą į šalį už Europos Sąjungos ribų ar į bet kurią tarptautinę organizaciją, kurią valdo viešoji tarptautinė teisė arba įkurta dviem ar daugiau šalių, pvz., JT, ir apie saugumo priemones, kurias valdytojas imasi, siekdamas apsaugoti jų duomenis.

Jei toks perdavimas įvyksta, vartotojai gali sužinoti daugiau, patikrinę atitinkamas šio dokumento dalis arba užklausdami valdytoją, naudodami pateiktą kontaktinę informaciją.

Duomenų laikymo laikas

Asmens duomenys bus apdoroti ir saugomi tiek laiko, kiek reikia pagal tikslą, dėl kurio jie buvo surinkti.

Todėl:

 • Asmens duomenys, surinkti tikslais, susijusiais su sutarties tarp valdytojo ir vartotojo vykdymu, bus saugomi tol, kol tokia sutartis bus visiškai įvykdyta.
 • Asmens duomenys, surinkti valdytojo teisėtų interesų tikslais, bus saugomi tiek laiko, kiek reikia tokiems tikslams įgyvendinti. Vartotojai gali rasti konkrečią informaciją apie valdytojo siekiamus teisėtus interesus atitinkamose šio dokumento dalyse arba susisiekdami su valdytoju.

Valdytojui gali būti leidžiama saugoti asmens duomenis ilgesnį laiką, kai vartotojas suteikia sutikimą tokiems duomenims apdoroti, kol toks sutikimas nėra atšauktas. Be to, valdytojas gali būti įpareigotas saugoti asmens duomenis ilgesnį laiką, jei tai reikalaujama įvykdyti teisiniam įsipareigojimui arba pagal institucijos įsakymą.

Kai laikymo laikotarpis pasibaigia, asmens duomenys turi būti ištrinti. Todėl po laikymo laikotarpio pabaigos negali būti įgyvendintos teisės į prieigą, teisė į ištrynimą, teisė į taisymą ir teisė į duomenų perkėlimą.

Vartotojų teisės

Vartotojai gali naudotis tam tikromis teisėmis, susijusiomis su jų duomenų apdorojimu valdytojo.

Ypač vartotojai turi teisę daryti šiuos veiksmus:

 • Bet kada atšaukti savo sutikimą.Vartotojai turi teisę atšaukti sutikimą, kai jie anksčiau suteikė savo sutikimą asmens duomenų apdorojimui.
 • Prieštarauti dėl jų duomenų apdorojimo. Vartotojai turi teisę prieštarauti savo duomenų apdorojimui, jei apdorojimas atliekamas teisiniu pagrindu, kitu nei sutikimas. Papildoma informacija pateikiama atitinkamoje šio dokumento dalyje.
 • Gauti savo duomenis. Vartotojai turi teisę sužinoti, ar valdytojas apdoroja duomenis, gauti atskleidimą dėl tam tikrų apdorojimo aspektų ir gauti kopiją apdorojamų duomenų.
 • Patikrinti ir siekti taisymo. Vartotojai turi teisę patikrinti savo duomenų tikslumą ir prašyti, kad jie būtų atnaujinti ar ištaisyti.
 • Apriboti savo duomenų apdorojimą. Tam tikromis aplinkybėmis vartotojai turi teisę apriboti savo duomenų apdorojimą. Tokiu atveju valdytojas neapdoroja jų duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus jų saugojimą.
 • Ištrinti savo asmens duomenis ar kitaip pašalinti. Tam tikromis aplinkybėmis vartotojai turi teisę iš valdytojo gauti savo duomenų ištrynimą.
 • Gauti savo duomenis ir perkelti juos kitam valdytojui. Vartotojai turi teisę gauti savo duomenis struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir mašinomis skaitomu formatu ir, jei techniškai įmanoma, perkelti juos kitam valdytojui be jokių kliūčių. Ši nuostata taikoma, jei duomenys apdorojami automatizuotai ir jei apdorojimas grindžiamas vartotojo sutikimu, sutartimi, kurioje vartotojas yra šalis, arba priešsutarčiais.
 • Pateikti skundą. Vartotojai turi teisę pateikti skundą savo kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Informacija apie teisę prieštarauti apdorojimui

Kai asmens duomenys apdorojami viešojo intereso labui, vykdant valdytojui suteiktą oficialų įgaliojimą arba siekiant valdytojo ar trečiosios šalies teisėtų interesų, vartotojai gali prieštarauti tokiam apdorojimui, pateikdami pagrindą, susijusį su jų konkrečia situacija, kad pateisintų prieštaravimą.

Vartotojai turi žinoti, kad, jei jų asmens duomenys apdorojami tiesioginės rinkodaros tikslais, jie gali bet kada prieštarauti tokiam apdorojimui be jokio pagrindimo. Norėdami sužinoti, ar valdytojas apdoroja asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, vartotojai gali kreiptis į atitinkamas šio dokumento dalis.

Kaip pasinaudoti šiomis teisėmis

Bet kokius prašymus naudotis vartotojo teisėmis galima nukreipti valdytojui per šiame dokumente pateiktus kontaktinius duomenis. Šie prašymai gali būti pateikti nemokamai ir valdytojas juos nagrinės kiek įmanoma greičiau, visada per vieną mėnesį.

Papildoma informacija apie duomenų rinkimą ir apdorojimą

Teisinė veikla

Vartotojo asmens duomenys gali būti naudojami teisiniais tikslais valdytojo teisme arba etapuose, vedančiuose prie galimos teisinės veiklos dėl netinkamo šios programos ar susijusių paslaugų naudojimo.

Vartotojas pripažįsta, kad valdytojas gali būti įpareigotas atskleisti asmens duomenis pagal viešųjų institucijų prašymą.

Papildoma informacija apie vartotojo asmens duomenis

Be šios privatumo politikos esančios informacijos, ši programa gali pateikti vartotojui papildomą ir kontekstinę informaciją apie konkrečias paslaugas ar duomenų rinkimą ir apdorojimą pagal prašymą.

Sistemos žurnalai ir priežiūra

Operacijų ir priežiūros tikslais ši programa ir bet kokios trečiosios šalies paslaugos gali rinkti failus, kurie užfiksuoja sąveiką su šia programa (sistemos žurnalai), naudoti kitus asmens duomenis (pvz., IP adresą) šiam tikslui.

Informacija, nesuteikta šioje politikoje

Daugiau informacijos apie asmens duomenų rinkimą ar apdorojimą galima gauti iš valdytojo bet kada. Prašome kreiptis į pradžioje šio dokumento pateiktą kontaktinę informaciją.

Kaip tvarkomi „Nesekti“ užklausos

Ši programa nepalaiko „Nesekti“ užklausų.

Norėdami nustatyti, ar bet kuri iš trečiųjų šalių paslaugų, kurias ji naudoja, atsižvelgia į „Nesekti“ užklausas, prašome perskaityti jų privatumo politikas.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Valdytojas turi teisę bet kada keisti šią privatumo politiką, pranešdamas savo vartotojams šiame puslapyje ir galbūt šioje programoje ir/ar – kiek techniškai ir teisiškai įmanoma – siųsdamas pranešimą vartotojams per bet kokius valdytojui prieinamus kontaktinius duomenis. Labai rekomenduojama dažnai tikrinti šį puslapį, atsižvelgiant į paskutinio pakeitimo datą, nurodytą apačioje.

Jei pakeitimai liečia apdorojimo veiklas, atliekamas remiantis vartotojo sutikimu, valdytojas iš naujo surinks sutikimą iš vartotojo, jei to reikalaujama.

 

Jei turite klausimų apie mūsų pasirengimą GDPR, atsiųskite mums el. laišką adresu gdpr@bmlg.eu su nuoroda „GDPR“ arba „DATA PROTECTION“.